Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, dues places vacants de personal laboral fix de la categoria d’ajudant de cuina de l’Ajuntament d’Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 84, de 28 de juny de 2022)

 

Bases que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa d’enginyer o enginyera com a personal funcionari interí d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament d’Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022)

- Sol·licitud

 

Ban per contractar un ajudant de cuina per a la residència

- Ban ajudant de cuina

- Valoració de mèrits ajudant de cuina

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar una persona pel servei de neteja de la residència

- Ban neteja

- Valoració de mèrits neteja

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a bibliotecari/a

- Ban biblioteca

- Valoració de mèrits biblioteca

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure disignació, d'un lloc de treball de responsable de SAD i Centre de Dia

- Bases de la convocatòria (BOIB 07-05-2022)

- Decret d'adjudicació del lloc de treball

 

Ban per nomenar un/a treballador social a mitja jornada per executar un programa adreçat a erradicar la violència contra les dones (Modalitat A)

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per nomenar un/a treballador social a mitja jornada per executar el programa "Igual Artà" (Modalitat B)

- Ban 

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, d'un lloc de treball d'oficial de Policia

- Bases per a la provisió temporal en comissió de serveis de caràcter voluntari d'un lloc de treball d'oficial de Policia Local.

- Llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria

- Nomenament d'un oficial de la Policia Local en comissió de serveis.

 

Convocatòria per proveir quatre places vacants de policia local com a personal funcionari de carrera pel sistema d'oposició

Bases de la convocatòria (BOIB 05-08-2021)

- Correcció d'errades a les bases de la convocatòria (BOIB 12-08-2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació de les bases (BOIB 11.09.21)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Rectificació de la llista provisional de persones admeses i excloses 

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Correcció errada material per omissió de la llista definitiva de persones admeses i excloses

- Calendari del primer exercici de la fase d'oposició.

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador i planificació dels dies de les proves

Acta núm. 2 del tribunal qualificador per valorar la realització de la primera prova (prova d'aptitud física)

- Temari sobre coneixements del terme municipal:

- Temari ordenances municipals i reglaments. Es pot trobar a la pàgina web municipal a l'apartat d'informació administrativa.

- Calendari de la segona prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 3 del Tribunal qualificador per dur a terme la segona prova

- Acta núm. 4, del Tribunal qualificador per valorar la realització de la segona prova

- Acta núm. 5 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la 2a prova

- Calendari de la tercera prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 6 del Tribunal qualificador per per dur a terme la tercera prova

- Acta núm. 9 del Tribunal qualificador per valorar la realització de la tercera prova

- Acta núm. 10 del Tribunal qualificador per estudiar la petició de revisió dels exercicis de la tercera prova

- Acta núm. 11 del Tribunal qualificador per dur a terme la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Acta núm. 12 del Tribunal qualificador per a la publicació de la llista provisional d'aspirants aprovats de la fase d'oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves, que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques

 

Convocatòria per proveir pel sistema d'oposició i torn de promoció interna, com a personal funcionari de carrera, dues places d'oficial de la policia local

Bases de la convocatòria (BOIB 31.07.2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació (BOIB 09.09.2021)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador del proces selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador de les proves per cobrir 2 places de categoria d'oficial de Policia Local

- Acta núm.2 del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 3 per valorar la realització del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 4 segon exercici (casos pràctics) i correcció

- Acta núm. 5 per a la realització de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la llista provisional de l'oposició

- Resultats de la llista definitiva de l'oposició

- Acta núm. 6 per a la valoració dels mèrits de la fase de concurs 

- Resultats de la llista definitiva del concurs oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna del procediment