Segueix-nos
Convocatòries de selecció de personal

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb les convocatòries de selecció de personal de l'Ajuntament d'Artà que estan en curs: informació, requisits, terminis, llistats, etc. Si voleu consultar informació d'altres convocatòries, clicau a 'Processos de selecció finalitzats'

 

SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN UN PROCÉS SELECTIU DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, quatre (4) places vacants de personal laboral fix de la categoria d’auxiliar de clínica de l’Ajuntament d’Artà (codi AINF2023)

- Bases de la convocatòria (BOIB 132, de 26 de setembre de 2023)

 

Ban personal de neteja per a la Residència

- Ban  (15092023)

- Valoració de mèrits (15092023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (26092023)

 

Ban professor Escola de Música, especialitat de percussió (07092023)

- Ban (07092023)

- Valoració de mèrits (07092023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban auxiliar d'infermeria per a la Residència de Persones Majors

- Ban (05092023)

- Valoració de mèrits auxiliar infermeria (05092023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban professor de l'Escola de Música (especialitat de percussió)

- Ban (29082023)

- Valoració de mèrits professor de percussió (29082023)

 

Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir cinc (5) places de personal funcionari de carrera, per torn lliure, de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administrativa, de l’Ajuntament d’Artà (codi AUX2023), mitjançant concurs oposició

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 115, de 19 d'agost de 2023)

- Anunci de la convocatòria al BOE

 

Ban auxiliar infermeria per la Residència de persones majors

- Ban (02082023)

- Valoració de mèrits (02082023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban personal de taquilla del teatre

- Ban 

- Valoració de mèrits (21072023)

- Resultats de la valoració de mèrits (31072023)

 

Convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball complementari de cap dels Serveis Socials.

- Bases de la convocatòria (BOIB 15-07-2023)

- Llista de persones admeses i excloses (27-07-2023)

- Resolució d'adjudicació del lloc de treball 

- Resolució reclamació contra la provisió del lloc de treball

 

Ban escola de música

- Ban (14072023)

- Valoració de mèrits escola de música

- Resultats de la valoració de mèrits (21072023)

 

Ban tècnic de llum i so

- Ban (11072023)

- Valoració de mèrits tècnic de llum i so

 

Ban per contractar un/a integrador/a social

- Ban (06072023)

- Valoració de mèrits integració social (06072023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per la Residència 

- Ban (28062023)

- Valoració de mèrits auxiliar infermeria (28062023)

- Resultats de la valoració de mèrits (03072023)

 

Ban  per contractar un/a tècnic/a d'imatge i so pel Teatre d'Artà

- Ban tècnic de so (21062023)

- Valoració de mèrits (21062023)

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina per cobrir les vacances del personal

- Ban ajudant de cuina (05062023)

- Valoració de mèrits (05062023)

- Resultats de la prova de llengua catalana (13/06/2023)

 

Ban per contractar, a temps parcial, un/a auxiliar de biblioteca per a la Biblioteca de la Colònia de Sant Pere per cobrir una baixa per maternitat  

- Ban d'auxiliar de biblioteca (17/05/2023)

- Valoració de mèrits (17/05/2023)

- Resultats de la prova de llengua catalana (30/05/2023)

- Resultats de la valoració de mèrits (31/05/2023)

 

Ban per contractar, de manera temporal i a jornada completa, una persona per al servei de neteja per cobrir les vacances del personal de neteja de la Residència de Persones Majors

- Ban de personal de neteja (17/05/2023)

- Valoració de mèrits (17/05/2023)

- Resultats de la prova de llengua catalana (30/05/2023)

- Resultats de la valoració de mèrits (31/05/2023)

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria al Centre de Dia

- Ban auxiliar infermeria (15052023) 

- Valoració de mèrits auxiliar infermeria (15052023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (29052023)

 

Ban per contractar un educador de medi obert

- Ban (15052023)

- Valoració de mèrits educador de medi obert

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (02062023)

 

Ban per contractar un cuiner per la Residència de Persones Majors

- Ban (05052023)

- Valoració de mèrits cuiner (05052023)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (11052023)

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per a la Residència

- Ban (27042023)

- Valoració de mèrits de l'auxiliar d'infermeria per la residència

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per al Centre de Dia

- Ban (14042023)

- Valoració de mèrits auxiliar d'infermeria

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per a cobrir la titularitat de jutge de pau suplent

BOIB núm. 43, de 06.04.23 de la convocatòria

- Sol·licitud genèrica

Declaració jurada

 

Ban per contractar un/a monitor/a de temps lliure

- Ban monitor/a de temps lliure (03042023)

- Valoració de mèrits monitor/a de temps lliure (03042023)

 

Ban per contractar un/a taquiller/era per al Teatre

- Ban

- Valoració de mèrits

 

Bases específiques de la convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, dues (2) places de netejador o netejadora com a personal laboral fix de l’Ajuntament d’Artà (codi NET2023)

- Bases de la convocatòria (BOIB núm 29, de 7 de març de 2023)

-Anunci de la convocatòria al BOE

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar pel Centre de Dia

- Ban (14022023)

- Valoració de mèrits 

 

Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d’Artà

- Bases específiques de la convocatòria (BOIB 16, de 4 de febrer de 2023)

- Correcció d'error material de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2023 referent a la convocatòria i bases per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d’Artà (pel que fa al nivell de català exigit)

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament d'Artà

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador i de valoració de mèrits

- Acta núm. 2 de la llista definitiva per a la constitució de la borsa

- Decret de constitució de la borsa de treball

 

Convocatòria del procediment selectiu per cobrir, per concurs oposició, una (1) plaça de documentalista com a personal laboral fix

Bases específiques de la convocatòria ( BOIB 143, de 5 de novembre de 2022)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Llista provisional de persones admeses i excloses i designació del tribunal qualificador

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria als exercicis de la fase d'oposició

Acta dels resultats provisionals del primer exercici de la fase d'oposició (18/05/2023)

- Acta dels resultats definitius del primer exercici de la fase d'oposició i provisionals del segon exercici i de la valoració de mèrits (25/05/2023)

- Acta dels resultats definitius del procés sel·lectiu (01/06/2023)

- Resolució de Batlia d'adjudicació de la vacant i constitució de la borsa de feina (02/06/2023)

 

Ban per contractar un/a treballadora familiar pel Centre de Dia

- Ban (19/01/2023)

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la prova de llengua catalana (resultats definitius)

 

Ban per contractar un/a director/a per a la Residència de Persones Majors

Ban (15/12/2022)

- Valoració de mèrits per director/a de la Residència

- Resultats de la valoració de mèrits (29/12/2022)

 

Ban per contractar personal de neteja

- Ban (24112022)

- Valoració de mèrits del mersonal de neteja (24112022)

- Resultats de la valoració de mèrits (01122022)

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria

- Ban (11112022)

Valoració de mèrits (11112022)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (25112022)

 

Ban per contractar un/a treballador/a social

- Ban (28102022)

- Valoració de mèrits (28102022)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (10112022)

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, una plaça de treballador/a social com a personal laboral fix de l'Ajuntament d'Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 139, de 27 d'octubre de 2022)

- Anunci de la convocatòria al BOE 

- Rectificació d'errada material al BOE

- Llista provisional de persones admeses i excloses i designació del tribunal qualificador

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria als exercicis de la fase d'oposició

- Acta dels resultats provisionals del primer exercici de la fase d'oposició (17/03/2023)

- Acta dels resultats definitius del primer exercici de la fase d'oposició i provisionals del segon exercici i de la valoració de mèrits (29/03/2023)

- Acta dels resultats definitius del procés sel·lectiu (11/04/2023)

- Resolució de Batlia d'adjudicació de la vacant i constitució de la borsa de feina (14/04/2023)

 

Ban per contractar un/a professor/a de percussió

- Ban (19102022)

- Valoració de mèrits (19102022)

- Resultats de la valoració de mèrits (27102022)

 

Ban per contractar  un/a auxiliar d'infermeria o un/a  tècnic/a d'atenció sociosanitària (23092022)

Ban auxiliar d'infermeria (23092022)

- Valoració de mèrits (23092022)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de a valoració de mèrits (06102022)

 

Ban per contractar un oficial primera 

- Ban oficial primera (21092022)

- Valoració de mèrits (oficial primera )

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (30092022)

 

Ban per contractar monitors/res de temps lliure

- Ban (16092022)

- Valoració de mèrits (monitors de temps lliure)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (monitors de temps lliure)

 

Ban per contractar un/a professor/a de guitarra (14092022)

- Ban (14092022)

- Valoració de mèrits (guitarra)

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits (26092022)

 

Ban per contractar un/a documentalista (09082022)

- Ban 09082022

- Valoració de mèrits 09082022

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria (05082022)

- Ban 05082022

- Valoració de mèrits 05082022

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, una plaça vacant de personal laboral fix de la categoria d'oficial primera de la brigada electricista

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 96, de 26 de juliol de 2022).

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses i designació del tribunal qualificador

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria als exercicis de la fase d'oposició (07/11/2022)

- Rectificació de l'errada material a la llista de persones admeses i excloses (09/11/2022)

- Acta dels resultats provisionals del primer i segon exercicis de la fase d'oposició (16/11/2022)

- Acta dels resultats definitius de la fase d'oposició i resultats provisionals de la valoració de mèrits (28/11/2022)

- Acta dels resultats definitius del procés selectiu (05/12/2022)

- Resolució de Batlia d'adjudicació de la vacant i constitució de borsa de feina. (07/12/2022)

 

Ban per contractar un/a professor/a de percussió

- Ban (15.07.2022)

- Valoració de mèrits percussionista

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria

- Ban (07.07.2022)

- Valoració de mèrits (07.07.2022)

 

Ban per contractar un/a oficial segona

- Ban oficial segona

- Valoració de mèrits oficial segona

 

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, dues places vacants de personal laboral fix de la categoria d’ajudant de cuina de l’Ajuntament d’Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 84, de 28 de juny de 2022)

- Anunci de la convocatòria al BOE (05.07.2022)

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana (19/09/2022)

- Resultats de la prova de llengua catalana 

- Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria al primer exercici de la fase d'oposició (17/10/2022)

- Acta de constitució del tribunal (18/10/2022)

- Acta dels resultats provisionals del primer exercici de la fase d'oposició (21/10/2022)

- Acta dels resultats definitius del primer exercici de la fase d'oposició i convocatòria al segon exercici (27/10/2022)

Correcció de l'errada detectada a l'acta de 27/10/2022

- Acta dels resultats provisionals del segon exercici de la fase d'oposició (03/11/2022)

- Acta dels resultats definitius de la fase d'oposició i resultats provisionals de la valoració de mèrits (25/11/2022)

- Acta dels resultats definitius del procés selectiu (12/12/2022)

- Resolució de Batlia d'adjudicació de les vacants i de constitució de la borsa de feina (19/12/2022)

 

Bases que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa d’enginyer o enginyera com a personal funcionari interí d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament d’Artà

- Bases de la convocatòria (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022)

- Sol·licitud

- Llistat provisional de persones admeses i excloses i designació de membres de la comissió avaluadora

- Acta núm. 1 de constitució de la comissió avaluadora

- Resolució de constitució d'una borsa d'enginyer/a 

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina per a la residència

- Ban ajudant de cuina

- Valoració de mèrits ajudant de cuina

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar una persona pel servei de neteja de la residència

- Ban neteja

- Valoració de mèrits neteja

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a bibliotecari/a

- Ban biblioteca

- Valoració de mèrits biblioteca

- Resultats provisionals de la valoració de mèrits

 

Convocatòria per proveir dues places vacants de policia local, funcionari de carrera, pel sistema d'oposició

- BOIB de 12/03/2020. Bases de la convocatòria

- BOIB de 02/06/2020. Modificació de les bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- BOE 09/06/2020. ATENCIÓ!! Nou termini de presentació de sol·licituds 20 DIES HÀBILS A PARTIR DEL 10/06/2020

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses 08.09.2020

- Comunicat calendari proves físiques

- Material necessari per a dur a terme les proves físiques

- Acta núm . 1 de constitució del Tribunal qualificador i desenvolupament de les proves per a cobrir dos llocs de Policia Local.

- Comunicat del calendari de la segona prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 2. Valoracions 1a prova en la fase d'oposició

- Acta núm.3. Valoracions 2a prova en la fase d'oposició

- Comunicat calendari de la tercera prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 4. Realització exercicis 3a prova en la fase d'oposició

- Acta núm. 5. Valoracions 3a prova en la fase d'oposició

- Comunicat calendari de la 5a prova de la fase d'oposició

- Acta núm. 6. Revisió d'exàmens de la 3a prova

- Acta núm. 7. Realització prova d'aptitud psicològica

- Acta núm. 8. Resultats de la prova d'aptitud psicològica

- Resultats de la llista provisional de l'oposició

- Resultats de la llista definitiva de l'oposició

- Decret d'aprovació d'aspirants que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques

- Acta núm. 9 llista definitiva aspirants aprovats.

- Acta núm 10 avaluació final de la fase en pràctiques

- Edicte de nomenament d'Antonio Gomez Agudo

 

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per al Centre de dia

 

 

- Ban d'auxiliar d'infermeria

 

 

- Valoració de mèrits

 

 

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

 

-Resultats de la valoració de mèrits

 

 

Convocatòria per proveir pel sistema d'oposició i torn de promoció interna, com a personal funcionari de carrera, dues places d'oficial de la policia local

Bases de la convocatòria (BOIB 31.07.2021)

- Anunci de la convocatòria al BOE

- Sol·licitud

- Acord de rectificació (BOIB 09.09.2021)

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador del proces selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu de promoció interna d'oficials de policia

- Acta núm. 1 de constitució del Tribunal qualificador de les proves per cobrir 2 places de categoria d'oficial de Policia Local

- Acta núm.2 del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 3 per valorar la realització del primer exercici (prova de desenvolupament)

- Acta núm. 4 segon exercici (casos pràctics) i correcció

- Acta núm. 5 per a la realització de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la prova d'aptitud psicològica i de personalitat

- Resultats de la llista provisional de l'oposició

- Resultats de la llista definitiva de l'oposició

- Acta núm. 6 per a la valoració dels mèrits de la fase de concurs 

- Resultats de la llista definitiva del concurs oposició

- Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives de promoció interna del procediment

- Acta núm. 7 de nomenament d'oficial de Policia Local

- BOIB núm. 31, d'11 de març de 2023, de nomenament de funcionari, categoria oficial de policia local