Segueix-nos
Núm. de plenari 05/2022
Caràcter: Ordinari
Data: 30/05/2022
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 28 de març de 2022.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de la designació de les festes locals per a l’any 2023.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de la modificació del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Artà.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de la Declaració institucional en defensa dels drets de la infància i adolescència en l’àmbit dels mitjans de comunicació.
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal Partit Popular sobre la suspensió temporal del cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears i del nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració.
7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2022.
8. Precs i preguntes.
Tornar a d'alt