Segueix-nos
30/06/2022
Recordatori limitacions obres en temporada d’estiu
Es recorda que entre l'1 de juliol i el 31 d’agost l’horari de feina estarà comprès entre les 10.30 h i les 13.30 h els dies laborables, de dilluns a divendres, en zones de caire turístic i residencial. El zelador municipal ha fet una ronda de visites a peu d'obra per informar de l'Ordenança

L’Ajuntament recorda als agents constructius d’obres en execució a Artà que l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions de l’Ajuntament d’Artà regula l’execució d’obres en els mesos de juliol i agost per als nuclis turístics de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx, s’Estanyol, Betlem i Sant Pere, i per a la zona de vianants dels carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes del nucli d’Artà. En aquest sentit, el zelador municipal ha visitat aquests dies les obres d'aquestes zones per informar sobre els horaris que estableix l'Ordenança en aquest període estival.

En el seu article 24 bis, l'Ordenança defineix els detalls d'aquestes normes especials:

1. Amb independència de l’estricte compliment de les restants normes contingudes en aquesta Ordenança i ateses les característiques d’especial sensibilitat acústica pel caràcter turístic i residencial dels nuclis de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx, s’Estanyol i Sant Pere, en l’ àmbit que té la classificació urbanística de sòl urbà, i pel caràcter turístic i comercial de la zona de vianants dels carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes d’Artà, entre els dies 1 de juliol i 31 d’agost l’horari de feina estarà comprès entre les 10.30 h i les 13.30 h els dies laborables, de dilluns a divendres.

2. La prescripció anterior de limitació horària només és exigible a aquelles obres que, per la seva entitat o naturalesa, impliquen la utilització de mitjans mecànics o eines de feina que, per les seves pròpies característiques i amb independència de la seva inclusió o no en els annexos del Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn a causa de determinades màquines d’ús a l’aire lliure, produeixen renous o vibracions molestes de difícil o impossible correcció, com poden ser martells pneumàtics, compressors, picadores, grues, excavadores, formigoneres, serres mecàniques, foradadores, vehicles pesants i d’altres similars, ja que tots aquests emissors acústics tenen un nivell de potència acústica (Lw) molt superior als límits establerts en aquesta Ordenança, per la qual cosa es considera necessari establir mesures de prevenció de la contaminació acústica, d’acord amb el que preveu l’article 18 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou, i la disposició addicional única del Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn a causa de determinades màquines d’ús a l’aire lliure”.

Finalment, l’Ajuntament adverteix de l’incompliment de la normativa indicada pot suposar la paralització automàtica de les obres, d’acord amb el disposat a l’article 25 de dita ordenança.

Tornar a d'alt