Segueix-nos
Núm. de plenari 01/2023
Caràcter: Ordinari
Data: 30/01/2023
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 28 de novembre de 2022.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual 5a de les Normes Subsidiàries de plantejament del terme municipal d’Artà: establiment de nous paràmetres edificatoris en equipaments comunitaris preexistents en zones d’edificació aïllada.
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per a la millora dels serveis ferroviaris de Mallorca.
4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2022 i de l’11 de gener de 2023.
5. Precs i preguntes.
Tornar a d'alt